HOME
更新情報
文法メモ
研究資料
業績一覧
リンク
文献案内

î および û で終わる女性名詞の変化

î および û で終わる女性名詞の変化(nadî-「川」, vadhû-「嫁,女性」)
sg.du.pl.sg.du.pl.
N.nadînadyaunadyahvadhûhvadhvauvadhvah
V.nadivadhu
Ac.nadîmnadîhvadhûmvadhûh
I.nadyânadîbhyâmnadîbhihvadhvâvadhûbhyâmvadhûbhih
D.nadyainadîbhyahvadhvaivadhûbhyah
Ab.nadyâhvadhvâh
G.nadyohnadînâmvadhvohvadhûnâm
L.nadyâmnadîsuvadhvâmvadhûsu


î および û で終わる単音節の女性名詞の変化(dhî-「詩的霊感」, bhû-「大地」)
sg.du.pl.sg.du.pl.
N.dhîhdhiyaudhiyahbhûhbhuvaubhuvah
V.
Ac.dhiyambhuvam
I.dhiyâdhîbhyâmdhîbhihbhuvâbhûbhyâmbhûbhih
D.dhiye/dhiyaidhîbhyahbhuve/bhuvaibhûbhyah
Ab.dhiyah/dhiyâhbhuvah/bhuvâh
G.dhiyohdhiyâm/dhînâmbhuvohbhuvâm/bhûnâm
L.dhiyi/dhiyâmdhîsubhuvi/bhvâmbhûsu

*
Copyright (C) KOUDA Ryoshu
@Bon kara sekai e.
All Rights Reserved.

Mail : koudar@excite.co.jp